📖 Student Section

ห้องเรียน

ผลงานนักเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาพกิจกรรม

📝Teacher Section

การพัฒนาตนเอง

ผลงานและความสำเร็จ

ข้อมูลผู้จัดทำ


สำหรับสร้างสื่อการนำเสนอหลากหลายรูปแบบ เช่น Presentation, Poster, Card, Resume, Certificate, Infographic 

เว็บไซต์ที่ช่วยสร้างเกมการสอนออนไลน์ง่ายๆ โดยผู้สอนสามารถนำข้อมูลการสอนของตนเองมาสร้างเป็นเกมหรือแบบทดสอบผ่านเว็บไซต์ 

เว็บไซต์การเรียนรู้ผ่านเกม เสริมการจัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนสนุกไปกับการเรียน วัดและประเมินผล ผ่านการตอบคำถามในชั้นเรียน 

โครงการ .in.th เพื่อการศึกษา 

เป็นโครงการความร่วมมือกับผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต (THNIC Authorized Resellers) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์คุณค่าด้านอัตลักษณ์ของไทยในโลกอินเทอร์เน็ตของชื่อโดเมน th ซึ่งเป็นรหัสประเทศไทย  

   สถิติผู้เยี่ยมชม