งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านยาเสพติด)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

ครูผู้ฝึกสอน Story Telling ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลเหรียญทอง อันดับ 3

กรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนเอเอฟเอส

ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 63 (พ.ศ.2567-2568) เขตสระบุรี

ผ่านการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ณ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

วิทยากรโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา 

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแก่งคอย และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเสาไห้

ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วิทยากรโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

หอประชุมมวกเหล็กร่วมใจ อำเภอมิตรภาพ จังหวัดสระบุรี

รับเชิญเป็นวิทยากรค่ายลูกเสือสำรอง 

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอนุบาลวังม่วง