เกี่ยวกับผู้จัดทำ

นางสาวปิติพร โรจน์ประทักษ์


ปัจจุบัน

ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

🧑‍🎓 Graduate diploma  

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ 

วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา

🧑‍🎓 Bachelor degree 

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยบูรพา

🧑‍🎓 Secondary school

มัธยมศึกษาตอนปลาย

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

   สถิติผู้เยี่ยมชม