"อย่าถือว่าเราเป็นคนเก่ง 

ต้องศึกษาเล่าเรียนอีกมาก 

ฉันเองยังคงศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา"

- อ.ศิลป์ พีระศรี -

การอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ "การพูดในที่สาธารณะและการดำเนินรายการภาคภาษาอังกฤษ"

(Training Workshop on Public Speaking and Moderator Skills)

การอบรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 

เรื่อง "พลังครูคือหัวใจในการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา"

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูง

ณ ค่ายหัตถวุฒิแคมป์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต 2 อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .in.th

ณ ห้องประดู่แดง โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

การอบรม “การใช้งานบัญชี Office365 และบัญชี Google 

ของโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา บนระบบคอมพิวเตอร์"

การสัมมนา "การใช้ประโยชน์จาก AI ในการเรียนการสอน และประเมินผลทักษะทางภาษาอังกฤษ 

ผ่านตัวชี้วัดตามกรอบมาตรฐาน CEFR ในโรงเรียนไทย"