หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

"What shall we do?"

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

"What shall we do?"

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

"Let's plan our trip quickly"

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

"Let's plan our trip quickly"

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

"Let's plan our trip quickly"

What are you doing คุณกำลังทำอะไรอยู่.pdf

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

"She was bon in 1991!"

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

"She was bon in 1991!"

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

"We stayed up late"

Past Simple - Presentation.pdf

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

"We stayed up late"