หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

"People"

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

"People"

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

"Shops & Products"

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

"Shops & Products"

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 

"Out and About"

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 

"Shops & Products"

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

"True Stories"

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

"True Stories"